درباره ما

هدف پالایش سام

اجرای سیاست های کلان هیئت مدیره وکلیه ذینفعان شرکت

افزایش ظرفیت تولیدات داخلی از طریق بازاریابی محصولات داخلی جهت پرکردن ظرفیت خالی تولید کشور و رونق دادن به آن ازطرق فروش وصادرات محصولات ایرانی

تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای

استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی کشور

معرفی محصولات داخلی به دنیا جهت رونق کسب وکار وتولید ملی